7  Ashem Vohu

AW: 031

(mel.: Chopin)

(e:38) 

Ashem Vohu (eng)

Aschem vohu (Heiligkeit) (ty)

Ashem Vohu, Ashem Vohu,
Ashem Vohu, Ashem Vohu.

Hellighed er højeste gode,
Hellighed er højeste gode,
Hellighed er højeste gode,
Hellighed er højeste gode.